ZielMAN

Projekt NewMAN

Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki - NewMAN

Projekt NewMAN

Wniosek Nr POIG.02.03.01-00-041/09 został złożony przez Konsorcjum PIONIER w II konkursie w zakresie działania  2.3 POIG. Instytucja Zarządzającą POIG (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) w dniu 28 sierpnia 2009 r. zatwierdziło listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania na której wniosek uzyskał największą liczbę punktów i znajduje się na pierwszym miejscu na liście (94,5 pkt.)

Projekt NewMAN i inne projekty rozwojowe sieci ZielMAN

Film promocyjny

Poster Image

Koordynator projektu

dr inż. Maciej Stroiński, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Poznań, ul. Noskowskiego 12/14.

 

Koordynator lokalny projektu na Uniwersytecie Zielonogórskim: dr inż. Janusz Baranowski, Centrum Komputerowe Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Finansowanie

Projekt ma być realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B + R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki oraz 2.3.2. Technologie informacyjne i telekomunikacyjne.

Okres realizacji

1.02.2009r. - 25.12.2011r.

Charakterystyka

Projekt pn. „Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki NewMAN” zakłada wybór, zakup i uruchomienie nowoczesnych urządzeń sieciowych, działających w ramach istniejącej infrastruktury sieci miejskich MAN wśród których występuje Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZielMAN. Realizacja tego projektu pozwoli, między innymi, na zwiększenie przepustowości sieci MAN oraz umożliwi zestawianie dynamicznych połączeń wirtualnych i dedykowanych kanałów na żądanie wykorzystywanych przez uczelnie i instytucje naukowe przy realizacji projektów krajowych i międzynarodowych. Zastosowanie nowoczesnej technologii zapewni integrację połączeń pomiędzy zespołami badawczymi wykorzystującymi różne dziedziny nauki.

 

Projekt będzie dofinansowany ze środków publicznych w ramach działania PO IG 2.3  jako 100% wydatków kwalifikowanych.

 

W ramach projektu NewMAN doposażonych będzie sprzętowo 21 środowiskowych teleinformatycznych sieci nauki, co zrealizowane zostanie poprzez zakup i wdrożenie w sieciach MAN, 132 przełączników szkieletowych i 253 przełączników dostępowych wykorzystujących technologie 1-Gigabit i 10-Gigabit Ethernet. W ramach tego projektu ma być uruchomiona w Zielonej Górze nowa sieć komputerowa w technologii 10-Gigabit Ethernet wykorzystująca istniejące łącza światłowodowe
w ramach Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN oraz planowane do budowy łącze światłowodowe z Kampusu A Uniwersytetu Zielonogórskiego do Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie.

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2014 r.


 
D&C JARY (C) 2010